ΕΛΑΤΕΙΑ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΛΑΤΕΙΑ ΑΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Φ.Μ.:094343623
Γ.Ε.ΜΗ.:122137099000
Μ.Α.Ε.:25359/61/Β/91/09
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Χαλκιδικής
Διεύθυνση:ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - Τ.Κ. 63080